Cookie Consent by Cookie Consent by TermsFeed

Adresa

Str. Principala, nr 86
Loc Borlești, Jud. Neamț

E-mail

primaria@borlesti.ro
Image

Anunţ important

Anunt licitatie publica inchiriere 423.17 ha pasune
Image

Anunţ important

Anunt procedura achizitie "Furnizare si distributie pachet alimentar in cadrul Programului National "Masa Sanatoasa" pentru Scoala Gimnaziala Borlesti
Image

Anunţ important

Anunt procedura achizitie "Furnizare si distributie pachet alimentar in cadrul Programului National "Masa Sanatoasa" pentru Scoala Gimnaziala "Ioan Grigore Teodorescu" Ruseni"
Image

Anunţ important

Anunt public de campanie de masuratori UAT Borlesti
Image

Anunţ important

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
Image

Anunţ important

Anunt public privind decizia etapei de incadrare
Image

Anunţ important

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
Image

Anunţ important

Anunt in atenția beneficiarilor de Ajutor Social și Alocații de Susținere
Pentru aplicarea prevederilor Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune TOȚI BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ȘI ALOCAȚII DE SUSȚINERE trebuie să depună în perioada - 27 Noiembrie 2023- 22 decembrie 2023- documentația necesară acordării venitului minim de incluziune. - prestația nouă prin care sunt înlocuite ajutorul social și alocația de susținere.

Documentele necesare sunt următoarele :
- Adeverință cu componența familiei.
- Acte de identitate pentru cei majori, iar pentru minori certificate de naștere.
- Adeverințe de salariat pentru cei care sunt salariați
- Adeverințe elevi pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani.
- Acte de deces pentru cei decedați și hotărâri de divorț în cazul celor divorțați.
- Toate acestea vor putea fi prezentate zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, la Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Borlești.

Cei care nu se prezintă pentru reînnoirea dosarelor nu vor mai beneficia de aceste venituri.

Cu deosebită considerație
Primarul comunei Borlești
GEORGE MUTU
Image

Anunţ important

Anunt licitatie pasune - mai 2023
Image

Anunţ important

Anunt licitatie pasune
Image

Anunţ important

Schemă de ajutor de stat - sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri
Image

Anunţ important

Plan National Strategic - Document programatic Strategia Ministerului Agriculturii pentru anii 2023-2027
Image

Anunţ important

Cerere inregistrare sistem individual de colectare si epurare a apelor uzate
Persoanele fizice sau juridice de pe raza comunei Borlești, care dețin un Sistem individual adecvat de epurare/colectare (FOSĂ SEPTICĂ) au obligația de a se înscrie în REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE.

Potrivit H.G. 714 din 26 mai 2022, proprietarii de fose septice au obligația de înscriere în REGISTRU, " în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la Sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate".

În cazul în care aveau o fosă septică sau o stație proprie de epurare la data aprobării hotărârii, termenul de înscriere în Registru este de 180 de zile de la data de intrare în vigoare a legii.

În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin (1) și (2) și art. 15 alin (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 lei.

Înregistrarea în Registru se poate face prin completarea unei cereri tip la sediul Primăriei Borlești sau prin trimiterea cererii prin e-mail pe adresa primăriei primaria@borlesti.ro (cererea poate fi descărcată de pe site-ul oficial al Primăriei www.borlesti.ro)

La prezentul anunț atașăm și o listă (foto) cu firmele autorizate să execute servicii de vidanjare și să încheie contracte valabile.
Image

Anunţ important

Locuinte pentru tinerii cu risc de marginalizare
LOCUINȚE PENTRU TINERII CU RISC DE
MARGINALIZARE

Vă comunicăm faptul că la nivelul Comunei Borlești s-a identificat oportunitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru construirea de locuințe pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18-35 ani, și care au venituri reduse, prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR, Componenta C10 – Fondul local, tipul de investiției I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus - pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.

Investiția propusă va contribui în mod direct la implementarea prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 a comunei Borlești, Direcția strategică 5 – Îmbunătățirea calității vieții, 3.2. Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și asistență socială, și în mod indirect la implementarea Strategiei Naționale a Locuirii, ce va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului în trimestrul II, 2022.

Pot beneficia de locuințele construite prin proiect tinerii care respecta urmatoarele conditii cumulative:
- tinerii beneficiari vor satisface cumulativ condiția de a proveni dintr-o comunitate vulnerabilă/ grup vulnerabil;
- să aibă între 18 și 35 ani;
- să aibă un venit pe membru de familie sub salariul mediu lunar pe economie,
- să nu dețină o locuință / să nu fi deținut o locuință,
- să trăiască în prezent în condiții de locuire precare / supraaglomerate

Un criteriu pentru prioritizare este ca tinerii să aibă unul sau mai mulți copii în îngrijire/care locuiesc în gospodărie.

Comuna Borlești va pune la dispoziția utilizatorilor interesați locuințele în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, gratuit sau la un cost minimal, care va acoperi doar o fracție din costurile de întreținere (maxim 40%) pentru a asigura funcționarea lor. Beneficiarii vor asigura costurile de întreținere a clădirilor/locuințelor.

În vederea evaluării necesității și oportunității unei astfel de investiții publice în comuna noastră, tinerii care se incadreaza in cerintele de eligibilitate de mai sus sunt rugati sa depuna cererii conform Anexei 1 ( modelul atașat în foto pe care îl puteți găsi la sediul Primăriei - Registratura sau poate fi descarcat de pe site-ul Primăriei Borlești https://www.borlesti.ro ) pana la data de 11.10.2022
Cu stima,
Primar
MUTU GEORGE
Image

Anunţ important

Anunt privind depunerea cererilor pentru ajutorul de incalzire
În acest an cererile pentru ajutorul de încălzire acordat prin program guvernamental se vor putea depune începând cu data de 17 OCTOMBRIE 2022, la sediul Primăriei Borlești.

Beneficiarii acestui ajutor, conform Legii nr. 226/2021, sunt familiile sau persoanele singure care:
- au locuință de domiciliu, reședință sau asupra căreia au un drept de folosință pe teritoriul comunei Borlesti ,
- terenul deținut si curtea aferenta în intravilan NU depășește suprafața de 2.000 mp (11 prăjini);
- au venit net lunar de 1.386 lei/ membru, în cazul familiilor, sau un venit net de până la 2.053 lei în cazul persoanelor singure;
- nu au in proprietate cladire sau spatiu locativ,altele deciat locuinata de domiciliul .
- nu au în proprietate 2 sau mai multe autoturisme/motociclete sau care nu au în proprietate un autoturism mai nou de 10 ani;
- nu au în proprietate autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci,rulote, utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată),, utilaje de prelucrare agricolă (moară de cereale), utilaje de prelucrat lemnul;
- nu au suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 Euro pentru o persoană singură sau suma de 2.000 Euro pentru o familie;
- nu au depozite bancare de peste 3.000 lei.

Pentru a depune cererea pentru acest ajutor trebuie să prezentați următoarele documente:
– cererea și declarația pe propria răspundere, (cerere acordată la sediul Primăriei)
- Adeverință registru agricol cu componența familiei, locuința ,terenuri (adeverință acordată la sediul Primăriei )
– copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;
– documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară solicitării ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie: cupon de pensie, șomaj sau adeverință salariu NET eliberată de angajator, decizie stabilire drepturi indemnizații, etc.
– extras de cont cu soldul la zi pentru persoanele care detin cont bancar .
– copie dupa contract de închiriere, comodat, concesiune, etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.

Cu deosebită considerație,
Primarul comunei Borlești
GEORGE MUTU
Image

Anunţ important

Anunt organizarea licitatiei publica privind inchirierea suprafaței de 29.00 ha de pășune, lot Funduri, aparținând domeniului public al comunei Borlești, județul Neamț
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA BORLEȘTI, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț, telefon 0233297371, fax 0233297371, email primariaborlesti@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Suprafața de 29.00 hga de pășune, lot Funduri, aparținând domeniului public al comunei Borlești, județul Neamț. Închirierea se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, art. 332-347, și H.C.L. nr. 33/19.04.2022 modificată prin H.C.L. nr. 39/06.05.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă, direct la Comuna Borlești,str. Principală nr.86, sat Borlești, județul Neamț.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Registratură, telefon:0233297371, fax:0233297353, e-mail:primariaborlesti@yahoo.com.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 RON. Se achită la casieria instituției.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 30/06/2022, Ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/07/2022, Ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Borlești, str. Principală nr.86, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/07/2022, Ora 12.00 la Comuna Borlești, str. Principală nr.86, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț-Secția contencios administrativ, localitatea Piatra Neamț, str. Republiciinr. 16, tel:0233212294, e-mail:tr-neamt-scomerciala@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 16/06/2022

Anunţ important

Anunt organizare licitatie publica privind inchirierea suprafeței de 22.00 ha de pășune, lot Funduri, aparținând domeniului public al comunei Borlești, județul Neamț
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA BORLEȘTI, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț, telefon 0233297371, fax 0233297371, email primariaborlesti@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Suprafața de 22.00 ha de pășune, lot Funduri, aparținând domeniului public al comunei Borlești, județul Neamț. Închirierea se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, art. 332-347, și H.C.L. 27/31.03.2022 modificată prin H.C.L. nr. 38/06.05.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă, direct la Comuna Borlesti, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Registratură, telefon:0233297371, fax:0233297353, e-mail:primariaborlesti@yahoo.com.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 RON. Se achită la casieria instituției.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 30/06/2022, Ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/07/2022, Ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Borlesti, str. Principală nr.86, sat Borlești, comuna Borlești, judeţul Neamț.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/07/2022, Ora 12.00 la Comuna Borlesti, str. Principală nr.86, sat Borlești, comuna Borlești, judeţul Neamț.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț-Secția contencios administrativ, localitatea Piatra Neamț, str. Republicii nr. 16, tel:0233212294, e-mail:tr-neamt-scomerciala@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 16/06/2022
Image

Anunţ important

Anunt tichete sociale
Începând cu data de 06 Iunie 2022, la sediul Primăriei Borlești se vor primi cereri pentru acordarea Tichetelor Sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde acordate conform Ordonanței 63/2022.

Conform acesteia beneficiare sunt familiile monoparentale indiferent de numărul de copii și familiile cu cel puțin doi copii ale căror venituri nu depășesc 600 de lei/persoană.

Actele necesare pentru acordarea acestor tichete sunt :
- Adeverință de la Registrul Agricol.
- copii după Buletinul de Identitate sau Cartea de identitate, copii după certificatele de naștere a copiilor
- Adeverință de salariat ( luna mai), cupoane de pensii sau indemnizații.

Toate acestea vor fi depuse la Serviciul de Asistență Socială a Primăriei Borlești.

În același timp, avem rugămintea ca toți cei care beneficiază de alocații de susținere și ajutor social să se prezinte la sediul Primăriei pentru reînnoirea dosarelor
Image

Anunţ licitatie publica

Anunt licitatie publica
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA BORLEȘTI, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț, telefon 0233297371, fax 0233297371, email primariaborlesti@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Suprafața de 29.00 hga de pășune, lot Funduri, aparținând domeniului public al U.A.T. comunei Borlești, județul Neamț. Închirierea se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, art. 332-347, și H.C.L. nr. 33/19.04.2022 modificată prin H.C.L. nr. 39/06.05.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă, direct la Comuna Borlești,str. Principală nr.86, sat Borlești, județul Neamț.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Registratură, telefon:0233297371, fax:0233297353, e-mail:primariaborlesti@yahoo.com.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:50 RON. Se achită la casieria instituției.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 02/06/2022, Ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09/06/2022, Ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Borlești, str. Principală nr.86, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09/06/2022, Ora 12.00 la Comuna Borlești, str. Principală nr.86, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț-Secția contencios administrativ, localitatea Piatra Neamț, str. Republiciinr. 16, tel:0233212294, e-mail:tr-neamt-scomerciala@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 18/05/2022
Image

Anunţ licitatie publica

Anunt licitatie publica
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA BORLEȘTI, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț, telefon 0233297371, fax 0233297371, email primariaborlesti@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Suprafața de 22.00 ha de pășune, lot Funduri, aparținând domeniului public al U.A.T. comunei Borlești, județul Neamț. Închirierea se realizeazăîn conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, art. 332-347, și H.C.L. 27/31.03.2022 modificată prin H.C.L. nr. 38/06.05.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă, direct la Comuna Borlesti, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Registratură, telefon:0233297371, fax:0233297353, e-mail:primariaborlesti@yahoo.com.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 RON. Se achită la casieria instituției.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 02/06/2022, Ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09/06/2022, Ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Borlesti, str. Principală nr.86, sat Borlești, comuna Borlești, judeţul Neamț.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09/06/2022, Ora 12.00 la Comuna Borlesti, str. Principală nr.86, sat Borlești, comuna Borlești, judeţul Neamț.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț-Secția contencios administrativ, localitatea Piatra Neamț, str. Republicii nr. 16, tel:0233212294, e-mail:tr-neamt-scomerciala@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 18/05/2022
Image

Anunţ public

Informare publica
Image

Anunţ public

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Image

Anunt organizare licitatie

ANUNT IMPORTANT
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA BORLEȘTI, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț, telefon 0233297371, fax 0233297371, email primariaborlesti@yahoo.com

2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Închiriere spațiu în suprafață de 35 mp, situat în incinta imobilului ,,Baie comunală,, și a suprafeței de 16 mp teren aferent construcției, aparținând domeniului public al comunei Borlești, înscris în Cartea Funciară nr.53239. număr cadastral 53239, conform HCL nr.99/16.12.2021, în baza OUG nr.57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc in Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin cerere scrisă, depusă la COMUNA BORLEȘTI, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț, telefon 0233297371, fax 0233297371, email primariaborlesti@yahoo.com.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Registratură, telefon:0233297371,fax:0233297353, e-mail:primaria@borlesti.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Ron. Se achită la casieria instituției.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 21/04/2022, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/04/2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Borlești, str. Principală, nr. 86, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27/04/2022, ora 12.00 la Comuna Borlești, str. Principală, nr. 86, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț-Secția contencios administrativ, localitatea Piatra Neamț, str. Republicii, nr. 16, tel:0233212294, email:tr-neamt-scomerciala@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 06/04/2022
Image

Anunt recrutare recensamant

Anunt privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL 2021 în teritoriu
Image

Anunt organizare licitatie

ANUNT IMPORTANT
Anunt privind organizarea licitatiei pentru "Închiriere spațiu în suprafață de 38 mp, situat în incinta imobilului „Baie comunală”, aparținând domeniului public al comunei Borlești, înscris în Cartea Funciară nr.53239, număr cadastral 53239, conform HCL nr.99/16.12.2021, în baza OUG nr.57/2019" - vizualizeaza
Image

Anunt important

ANUNT IMPORTANT
PLAN PARCELAR ȘI TABEL PARCELAR ÎNTOCMIT PENTRU TEREN CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ - SITUAT ÎN EXTRAVILAN, COMUNA BORLEȘTI, PUNCT ”PETREASA”, JUDEȚUL NEAMȚ, (O.S. TAZLĂU - U.P. II FRUMOASA - u.a. 162%)

Proces verbal afisare - vizualizeaza

Plan parcelar - vizualizeaza

Anexa3 plan parcelar - vizualizeaza
Image

Anunt important

ANUNT IMPORTANT
ÎN PERIOADA 26 AUGUST - 08 SEPTEMBRIE 2021 Primăria comunei Borlești va distribui beneficiarilor Programului Operațional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (POAD) Pachetele cu Produse Alimentare.

Beneficiarii Programului sunt toți cei încadrați la ajutorul social, cei care beneficiază de alocații de susținere (complementară), persoanele cu handicap grav și accentuat.

Programul de distribuire va fi zilnic, între orele 08.00-12.00 la Căminul Cultural din Borlesti.

Vă mulțumim!
Image
Image
Image

Anunt important

ANUNT IMPORTANT
Catre toti locuitorii comunei Borlesti care sunt racordati la reteaua de alimentare cu apa, va punem in vedere urmatoarele aspecte privind intrarea in legalitate a bransarii efectuate de dumneavoastra, si ulterior stabilirea in consiliul local a unei taxe.

Am stabilit ca pana cel tarziu 15 noiembrie 2021 sa verificam si sa inregistram toate bransarile care respecta urmatoarele cerinte:

Conducta de bransare din reteaua pricipala pana la camin sa fie la o adancime de 1,2 m de la suprafata terenului.

Caminul sa fie amplasat LA LIMITA PROPRIETATII in exterior sau in interiorul curtii acolo unde latimea drumului nu permite acest lucru (cu alte cuvinte acestea trebuie facute imediat langa gard)

Dimensiunile caminului sa fie de cel putin 1 metru patrat la interior, si o adancime de 1,5 m.

Vor fi montati 2 robineti inainte de apometru si unul dupa inspre gospodarie.

Apometrul trebuie sa fie din clasa C, R160 DN 20. (nu putem preciza un producator anume pentru a nu se interpreta altfel, dar acestea se vor gasi la depozitele locale)
Pentru aceste lucrari contactati doar firme sau personane autorizate sau calificate pentru acest gen de lucrari.

In momentul bransarii sau montarii apometrului este obligatore prezenta unui delegat al primariei pentru incheierea unui proces verbal si notarea indexului apometrului.

Bransarea se face pe baza de cerere, conform prevederilor din Ord. nr. 88/2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa.

Persoanel care declara ca nu sunt bransate la sistemul de alimentare cu apa vor completa un formular pe propria raspundere cu asumarea prevederilor legale conform Art. 326 din Legea nr 286/2009 privind Codul Penal referitor la falsul in declaratii.

Va recomandam sa tineti cont de aceste conditii, si sa le indepliniti pana la data de 15.11.2021. Dupa preluarea retelei de apa de catre un operator autorizat costul bransarii va fi consistent mai mare decat bransarea in regie proprie, asadar aveti posibilitatea sa faceti o economie substantiala daca intrati in legalitate pana la preluarea retelei de apa de catre operator.

Primar,
George Mutu
Image

Anunt important

ANUNT DISTRIBUIRE PRODUSE DE IGIENA
În perioada 11-20 August 2021, se vor distribui către cetățeni PRODUSELE DE IGIENĂ prevăzute în cadrul Programului Operațional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (POAD), la sediul Căminului Cultural din comuna Borlești.

PROGRAMUL DE DISTRIBUIRE este zilnic între orele 08.00-12.00.(luni - vineri)

Beneficiarii acestui program guvernamental sunt:
- persoanele încadrate cu Ajutor Social!
- persoanele cu alocație de susținere!
- persoanele cu handicap grav și accentuat!
Image

Anunt important

ANUNT DEMARARE PROCEDURI ACTUALIZARE PUG
R  O  M    N  I  A
JUDEŢUL  NEAMŢ
PRIMARIA   COMUNEI     BORLEŞTI

Nr  .7741 din   04. 08.2021

IN ATENTIA LOCUITORILOR COMUNEI BORLESTI, JUDETUL NEAMT

 

PRIMARIA COMUNEI BORLESTI JUDETUL NEAMT, ADUCE LA CUNOSTINTA LOCUITORILOR COMUNEI INTENTIA DE DEMARARE A PROCEDURILOR DE ACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BORLESTI, DOCUMENTATIE URBANISTICA APROBATA IN ANUL 2011 , IN BAZA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 26

 NECESITATEA ACTUALIZARII PLANULUI URBANISTIC GENERAL ESTE DETERMINATA DE:

  • EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE AL ACESTUIA, IN DATA DE 06.2021
  • NECESITATEA REAMBULARII PLANURILOR CADASTRALE, URMARE A OPERATIUNILOR NOTARIALE EFECTUATE PE PERIOADA DERULARII ACTUALEI DOCUMENTATII DE URBANISM
  • STABILIREA UNOR NOI OBIECTIVE ALE VIITOAREI DOCUMENTATII DE URBANISM, IN CONFORMITATE CU PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA

 CA URMARE, VA FACEM CUNOSCUTE URMATOARELE :

  • SE POT DEPUNE COMENTARII, OBSERVATII SI PROPUNERI SAU POT FI TRANSMISE NEVOI, IN SCRIS, LA SEDIUL INSTITUTIEI NOASTRE, COMPARTIMENTUL DE URBANISM, SITUAT IN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI BORLESTI, DE LUNI PANA JOI INTRE ORELE 8.00-15.00 SI VINERI INTRE ORELE 8.00-14.00, PRECUM SI PE ADRESELE DE MAIL ALE PERSOANELOR DE CONTACT.(primaria@borlesti.ro)
  • COMENTARIILE, OBSERVATIILE SI PROPUNERILE, PRECUM SI NEVOILE DVS., POT FI DEPUSE LA SEDIUL INSTITUTIEI NOASTRE PANA IN DATA DE  09.2021  ACESTEA URMAND A PRIMI RASPUNS LA ADRESELE PE CARE LE VETI INDICA IN SOLICITARILE DVS.
  • PERSOANE DE CONTACT :

    Responsabil urbanism

    Adresa  email   -  urbanism @borlesti.ro

 

 

        PRIMAR,
        George  MUTU
Image

Anunt important

BORLESTI RECICLEAZA!!!
În perioada 24-25 mai pe raza comunei Borlești va fi prezent un mijloc de transport autorizat care va colecționa orice tip de aparat electric vechi sau defect ( aparate casnice, mașini de spălat, frigidere etc.)

Pentru colectarea gratuita de la domiciliu/firma sunati la 0741.277.877, sau completati formularul de comanda online 24/7

www.e-deseu.ro

În perioada specificată și anume, 24-25 MAI se pot scoate în fața gospodăriilor astfel de aparate vechi și nefuncționale pentru ca acestea să poată fi colectate într-un mod mai rapid

Vă mulțumim!
Image

Anunt important

Vaccinare la poarta ta!
Primăria Comunei BORLEȘTI , în parteneriat cu DSP Neamț lansează Campania de Vaccinare în comuna ta! Inițiativa are ca scop sprijinirea persoanelor care doresc să se vaccineze.

Astfel, orice persoană, cu vârsta de peste 18 ani, poate să se programeze telefonic sau prin sms pentru a fi imunizată. În perioada imediat următoare, echipe medicale mobile vor veni la sediul primăriei BORLEȘTI pentru acțiunea de vaccinare.

Cum poți să te programezi?

On-line, printr-un e-mail trimis la: primaria@borlesti.ro

Telefonic sau printr-un sms trimis la numărul de telefon 0765 967 026 (Mioara SAVIN ).

Nu uita să îți specifici numele, vârsta, numărul de telefon.

Informații oficiale despre campania de vaccinare pot fi obținute de la asistentul medical comunitar al Comunei BORLEȘTI Mioara SAVIN.

Vă mulțumim!
Image

Anunt important

Începând de luni 12 Aprilie până pe data de 16 Aprilie , între orele 10-15 în comuna BORLEȘTI vor fi prezenți mai mulți reprezentanți E-ON România pentru a putea fi încheiate noile contracte pe piața liberă 2021.
Începând de luni 12 Aprilie până pe data de 16 Aprilie , între orele 10-15 în comuna BORLEȘTI vor fi prezenți mai mulți reprezentanți E-ON România pentru a putea fi încheiate noile contracte pe piața liberă 2021.

Toți consumatorii casnici sunt așteptați și se pot prezenta și persoane care au contracte la alți furnizori de energie electrică și doresc să se transfere la E-ON.
Documentele necesare :
- buletin de identitate
- o factură recentă de energie

Pentru o mai bună desfășurare a activității și eficientă locațiile au fost stabilite atit la SEDIUL PRIMĂRIEI BORLEȘTI cât și în RUSENI, la magazinul lui SANDU ARMANU.
RELAȚII suplimentare LA TELEFON 0742696421.

Vă mulțumim!
Image

Anunt important

Caravana pentru Diagnosticul Tuberculozei în BORLEȘTI
Direcția de Sănătate Publică Neamț, prin Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății, în parteneriat cu Centrul pentru Politici Sociale și Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” București derulează, începând cu data de 19 martie 2021, proiectul ”Organizarea de programe de depistare precoce (screening, diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv tuberculozei latente” (POCU/225/4/9/117426).

Caravana este un cabinet medical mobil dotat cu aparatură modernă de radiologie, instrumente de analiză și depistare precoce a microbului tuberculozei, iar asistența este asigurată de un echipaj format din trei profesioniști: un asistent medical de radiologie, un registrator medical și un responsabil logistică.

În activități vor fi implicați medicii de familie și asistenții medicali comunitari din localitățile selectate.

Rugăm locuitorii din Borlești să se prezinte la cabinetul medical mobil (caravană) pentru a efectua radiografia pulmonară în vederea depistări precoce a eventualelor leziuni tuberculoase.
Menționăm că activitatea de screening se va desfășura cu respectarea normelor legale în vigoare impuse de starea de alertă generate de pandemia Covid-19.
Perioada în care va fi prezentă caravana în comuna Borlești este 19-24 Martie și va fi prezentă în următoarele locații.
19 MARTIE – comuna Borlești în fața Căminului Cultural
22 MARTIE – comuna Borlești Căminul Cultural
23 MARTIE – sat RUSENI, în zona Dispensarului Medical
24 MARTIE – Mastacăn, în zona Parcului, vis-à-vis de Școală.
Capacitatea de examinare este de 60 de persoane pe zi, beneficiază fiecare locuitor cu vârsta de peste 18 ani.
Image

Anunt important

În atenția tuturor locuitorilor comunei Borlești!
În atenția tuturor locuitorilor comunei Borlești!

Conform Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, toți proprietarii și deținătorii de terenuri cu titluri sau fără titlu, au obligația de a NU ARDE MIRIȘTILE, STUFUL, TUFĂRIȘURILE ȘI VEGETAȚIA IERBOASĂ, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealalbil a serviciilor publice comunitare pentru Situații de Urgență.

Conform Articolului 96, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 6.500 lei (RON) la 7.000 lei (RON) pentru persoane fizice și de la 25.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) pentru persoane juridice.
Image

Anunturi si comunicate

Începând cu data de 8 Martie , Primăria comunei Borlești va distribui beneficiarilor Programului Operațional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (POAD) Pachetele cu Produse Alimentare.
Începând cu data de 8 Martie , Primăria comunei Borlești va distribui beneficiarilor Programului Operațional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (POAD) Pachetele cu Produse Alimentare.

Beneficiarii Programului sunt toți cei încadrați la ajutorul social, cei care beneficiază de alocații de susținere (complementară), persoanele cu handicap grav și accentuat.

Programul de distribuire va fi zilnic, între orele 09.00-12.00 la Căminul Cultural din Borlesti.
Image

Anunturi si comunicate

In perioada 2-20 februarie, Primăria comunei Borlești va distribui beneficiarilor Programului Operațional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (POAD) pachetele cu produse de Igienă.
In perioada 2-20 februarie, Primăria comunei Borlești va distribui beneficiarilor Programului Operațional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate (POAD) pachetele cu Produse de Igienă.

Beneficiarii Programului sunt toți cei încadrați la ajutorul social, cei care beneficiază de alocații de susținere (complementară), persoanele cu handicap grav și accentuat.

Programul de distribuire va fi zilnic, între orele 8.00-13.00, la Căminul Cultural din Borlesti.
Image

Anunturi si comunicate

Primăria Borlești, caută personal medical pentru Centru de Vaccinare Covid 19, înființat la nivelul comunei la Grădinița nr. 3 Balanu.
Primăria Borlești, caută personal medical pentru Centru de Vaccinare Covid 19, înființat la nivelul comunei la Grădinița nr. 3 Balanu.
Comunei Borlești mai sunt arondate alte trei comune din jur Rediu, Cândești, Tazlau, programul de funcționare a centrului fiind zilnic, de luni până duminică, de la ora 8.00 la ora 20.00.
- Este necesară prezența unui MEDIC COORDONATOR, MEDICI cu drept de practică, ASISTENȚI MEDICALI și REGISTRATORI.
Toate aceste categorii vor fi plătite de la Bugetul de stat, după cum urmează :
-medici : 100 lei pe oră.
- asistenți medicali : 50 lei pe oră.
- registratori : 25 lei pe oră.
Pentru detalii și relații va așteptăm la sediul Primăriei sau la telefon 0742696421 sau 0767347680.
Image

Anunturi si comunicate

Elaborare plan urbanistic zonal pentru introducere teren in intravilan in vederea realizarii unei locuinte si racord utilitati - Extravilan Borlesti,com. Borlesti, str. Aleea Sondei, jud. Neamt, nr cadastral 54100 - memoriu
Image

Anunturi si comunicate - arhiva 2020

Moș Crăciun vine la tine!
Anul acesta, în condiții speciale, Moș Crăciun va veni la 750 de copii din comuna Borlesti, ajutat fiind de toți membrii Consiliului Local Borlești, de primarul George MUTU și Primăria Borlești.

Date fiind restricțiile impuse de pandemie precum și cele ce țin de distanțarea socială, MOȘ CRĂCIUN va veni mai aproape de fiecare copil, pe cât posibil și va înmâna personal un cadou, fiecărui în parte pentru a se putea bucura de Sărbătorile din acest an.

Pentru a putea fi eficient și ca fiecare copil sa se poată bucura de acest cadou, în colaborare cu reprezentanții școlilor din comună MOȘUL a stabilit următorul program de distribuire:


ȘCOALA BORLEȘTI/ȘCOALA MASTACĂN- JOI 17.12.2020
NECHIT(MAGAZIN STAN DIANA) – ORA 9.30
BORLEȘTI DE SUS –(MAGAZIN TIMOFTE ) – ORA 9.50
BORLEȘTI DE SUS (MAGAZIN POEȚELEA)– ORA 10.10
DEALU MARE(FAM ANĂSTOASEI) – ORA 10.30
PURICENI(MAGAZIN MARIN) – 11.00
ȘOVOAIA (ȘCOALA-ȘOVOAIA)– 11.30
MASTACĂN(MAGAZIN D RLEA )– 11.45
MASTACĂN ȘCOALĂ-12.00
MASTACĂN (MAGAZIN NANA OLTEANU)– 12.30
BORLEȘTI - ȘCOALĂ- 12.50
BORLEȘTI (MAGAZIN MOARA NOUĂ)- 13.30
BORLEȘTI DEALU CUCULUI (STAȚIE) – 14.00

SCOALA Ruseni - VINERI 18.12.2020
BALANU DEAL – ORA 10. 00
BALANU STANCIU – ORA 10,20
BALANU ULITA SCOALA – ORA 10,40
BALANU BISERICA PE VECHI – ORA 11.00
RUSENI POD TROITA – 11.20
PORTARESTI TROITA – 11.40
RUSENI SCOALA – 12.00
RUSENI STATIE DEALUL CUCULUI 12.20
RUSENI DEALUL CUCULUI (MAGAZIN AXINTE) – 12.40
RUSENI - SATUL NOU – BRAIS – 13.00
RUSENI – SATUL NOU – LABONTU- 13.10
RUSENI – SATUL NOU – CAMIN CULTURAL – 13.30
RUSENI – SATUL NOU – GRADINITA – 13,50
RUSENI – SATUL NOU - ULITA CRAIVAN – 14.10
RUSENI – SATUL NOU – ULITA BUDACA – 14.20

Elevii și părinții sunt rugati sa fie in punctele stabilite cu 10 minute inainte de ora stabilita.

Pentru unele lămuriri suplimentare rugam sa luați legătura cu cadrele didactice care răspund de școlarii și preșcolarii beneficiari.
Image

Anunturi si comunicate

Anunt privind AMNISTIA ACCESORII (dobânzi, penalități)
Conform OG nr.68/14.05.2020 persoanele fizice si juridice care au debite restante pina la data de 31.03.2020 pot beneficia de AMNISTIA ACCESORIILOR (dobânzi, penalități) in următoarele condiții:

- depun o cerere pina la data de 15.12.2020

- achita integral debitul până la 25.12.2020

Vă mulțumim