November 25, 2020, 11:32 pm
Home Compartimente primarie
Compartimente

 

ATRIBUTII :

 • urmărirea execuţiei bugetare;
 • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • asigură centralizarea şi verificarea dărilor de seamă a instituţiilor finanţate din bugetul local precum şi întocmirea dării de seamă proprii;
 • întocmeşte deschideri de credite şi dispoziţii bugetare pentru toate activităţile cuprinse în bugetul local, etc.;
 • organizează, îndrumă şi controlează acţiunea de urmărire, încasare şi control a impozitelor şi taxelor de la persoane fizice şi juridice;
 • constată şi stabileşte categoriile de impozite şi taxe directe şi indirecte datorate de persoanele fizice şi agenţii economici;
 • gestionează toate documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil .

PERSONAL

Nume si prenume

Functia

Florian  Lucica

Consilier I

Anastasoaei Ana

Inspector I

Chiriac Cristina

Inspector I

Stan Viorica

Inspector I

Jipa Daniela

Inspector I

Armenia Ana

Inspector I

Dragusanu Elena

Inspector I

Rata Maria

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2009       - vizualizare

ATRIBUTII ASISTENTA SOCIALA:

 • de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local;
 • de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;
 • de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare, necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective;
 • de reprezentare a Consiliului Local pe plan intern si extern in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.

ATRIBUTII REGISTRU AGRICOL:

 • aplicarea legilor fondului funciar.
 • adeverinţe pentru şomaj, ajutor social,  şcoală, dispensar, etc. pe baza unei cereri tip completată de solicitant;
 • adeverinţă de rol agricol pe baza unei cereri scrise de mână;
 • certificat de producător agricol eliberat pe baza unei cereri tip şi după efectuarea verificării în teren;
 • adeverinţă de proprietate animale ce se eliberează după verificarea registrului de proprietari de animale (necesar pentru vânzarea animalelor pe piaţă);
 • titluri de proprietate eliberate în baza Legii 18/1991 sau a Legii 169/1997 sau a Legii 1/200 : solicitare comisie, deplasare comisie în teren şi verificare,
 • eliberarea procesului verbal de punere în posesie,
 • întocmirea fişei pentru eliberarea titlului şi eliberarea lui de către OCPI Neamt pentru întocmirea titlului de proprietate.

PERSONAL

Nume si prenume

Grad profesional

Atributii

Angheluş Cristina

Inspector I

Asistenta sociala

Sărăcilă Elena

Inspector I

Asistenta sociala

Handaric Elena

Inspector I

Registru agricol

Prundu Lidia

Inspector I

Registru agricol

Iliuţă Iulia

Inspector I

Stare civilă

Pascariu Maria

Inspector I

Registratura

RAPORT DE ACTIVITATE 2009 - vizualizare

ATRIBUTII PRINCIPALE

 • Eliberarea de certificate de urbanism şi autorizatii de constructie;
 • Eliberarea de certificate de urbanism şi autorizatii de constructie racorduri utilităţi;
 • Urmărirea executării lucrărilor în construcţii – disciplina în construcţii;
 • Lucrări de reparaţii imobile aparţinând Consiliului Local;
 • Întocmirea documentaţiilor pentru hotărâri ale Consiliului Local;
 • Eliberare autorizaţii ocupare domeniu public pe perioada limitata (cu ocazia diverselor evenimente)

PERSONAL

NUME SI PRENUME

GRAD PROFESIONAL

Popoaia Vasile

Consilier I

RAPORT DE ACTIVITATE 2009 - vizualizare

ATRIBUTII PRINCIPALE

  • Efectuează măsurători topografice pentru punere în posesie
  • Întocmeşte fişele de punere în posesie
  • Efectuează măsurători topografice pentru persoanele fizice şi juridice în vederea delimitării parcelelor;

  PERSONAL

  NUME SI PRENUME

  GRAD PROFESIONAL

  Irimia Radu

  Inspector I

  RAPORT DE ACTIVITATE 2009 - vizualizare

  ATRIBUTII PRINCIPALE

  -desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
  -verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
  -asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.

  PERSONAL

  NUME SI PRENUME

  GRAD PROFESIONAL

  Barcan Bogdan

  Inspector 

  RAPORT DE ACTIVITATE 2009 - vizualizare

  Norme de protectie impotriva incendiilor - vizualizare

  ATRIBUTII PRINCIPALE

  • asigură aprovizionarea cu materiale, rechizite, birotică necesare pentru buna desfăşurare a activităţii din cadrul primăriei în baza necesarului intocmit de servicii;
  • intocmeşte şi conduce evidenţa obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe din dotarea primăriei;
  • asigură curăţenia primăriei, etc.

  PERSONAL:

  NUME SI PRENUME

  FUNCTIE

  Munteanu Neculai

  Paznic

  Aruxandei Gheorghe

  Paznic

  Neagu Vasile

  Paznic

  Dumitrica Teodor

  Muncitor ifronist

  Axinte Constantin

  Muncitor - sofer

  Armanu Aurel

  Muncitor-sofer transport elevi

  RAPORT DE ACTIVITATE 2009 - vizualizare

   

  Proiect SIPOCA35

  Banner

  VIZITATORI PE SITE

  We have 5 guests online