October 28, 2020, 1:54 am
Home HCL Borlesti 2012

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BORLESTI

2012

 

Nr. crt

HCL Borlesti pentru luna ian 2012

Vizualizare

1

HCL 1/31.01.2012 privind aprobarea contului de executie pentru anul 2011

Vizualizeaza

2

HCL 2/31.01.2012 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2012

Vizualizeaza

3

HCL 3/31.01.2012 privind aprobarea aprobarea inventarului domeniului public si privat al comunei Borlesti

Vizualizeaza

 

 

4

HCL 4/31.01.2012 privind aprobarea traseului “LES de medie tensiune de la centrala electrică Borlesti la Statia Roznov 110 Kv” si ocuparea temporară a suprafetei de 4980 mp din domeniul public al comunei

 

Vizualizeaza

 

5

HCL 5/31.01.2012 privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 1,00 mp teren de către Administratia Bazinala de Apa Siret-Bacău

 

Vizualizeaza

 

6

HCL 6/31.01.2012 privind aprobarea atribuirii de denumiri unitătilor de învătământ preuniversitare de stat din comuna Borlesti judetul Neamt care vor functiona în anul scolar 2012 – 2013

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna feb 2012

Vizualizare

1

HCL 7/2012  privind aprobarea Planului de lucrari de interes local

Vizualizeaza

2

HCL 8/2012  privind adoptarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al comunei Borlesti

Vizualizeaza

3

HCL 9/2012  privind conferirea de titlului de cetatean de onoare al comunei

Vizualizeaza

4

HCL 10/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

5

HCL 11/2012 privind revocarea HCL nr. 6/31.01.2012

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna martie 2012

Vizualizare

1

HCL 12/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 13/2012 privind infiintarea Serviciului public local de asistenta sociala in subordinea Consiliului local al Comunei Borlesti si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia

Vizualizeaza

 

3

HCL 14/2012 privind darea in administrare a unei suprafete de teren pentruconstructie noua Gradinita cu program normal - Borlesti comuna Borlesti iudetul Neamt

Vizualizeaza

 

4

HCL 15/2012 Privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

5

HCL 16/2012 privind aprobarea contului de executie pentru trim I anul 2012

Vizualizeaza

6

HCL 17/2012 privind aprobarea atribuirii de denumiri unitatilor de invatamant preuniversitare de stat din comuna Borlesti iudetul Neamt care vor functiona in anul scolar 2012 - 2013

Vizualizeaza

7

HCL 18/2012 privind aprobarea Programului de masuri pentru reducerea numarului de incendii generate de arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale

Vizualizeaza

8

HCL 19/2012 privind aprobarea Programului de masuri pentru salubrizarea localitatii, cursurilor de apa si a cailor de comunicatii

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna apr 2012

Vizualizare

1

HCL 20/2012 privind rectificarea bugetului pe trim II anul 2012

 

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna mai 2012

Vizualizare

1

HCL 21/2012 privind rectificarea bugetului pe trim.II anul 2012

 

Vizualizeaza

2

HCL 22/2012 privind darea in folosinta gratuita a spatiului de 14.60 mp apartinand domeniului public al comunei

Vizualizeaza

 

3

HCL 23/2012 privind aprobarea ocuparii definitive a suprafetei de 2.25 mp teren de catre Administratia Bazinala de Apa Siret-Bacau

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna iunie 2012

Vizualizare

1

HCL 24/2012 privind alegerea comisiei de validare

Vizualizeaza

2

HCL 25/2012 privind validarea mandatelor consilierilor locali

Vizualizeaza

    3

HCL 26/2012 privind constatarea consiliului ca legal constituit

Vizualizeaza

4

HCL 27/2012 privind alegerea pregedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 28/2012 privind alegerea viceprimarului

Vizualizeaza

6

HCL 29/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna iulie 2012

Vizualizare

1

HCL 30/2012 privind implementarea in anul 2012 a sistemului de control intern managerial in cadrul unitatii administrativ teritoriale Borlesti iudetul Neamt

Vizualizeaza

2

HCL 31/2012 privind rectificarea bugetului pe trim.II anul 2012

Vizualizeaza

    3

HCL 32/2012 privind acordarea unoi ajutor  de urgenta pentru familia fara venituri Strechie Romica

Vizualizeaza

4

HCL 33/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

5

HCL 34/2012 privind incetarea mandatului de consilier a domnului OLTEANU GHEORGHE

Vizualizeaza

6

HCL 35/2012 privind incetarea mandatului de consilier a domnului IRIMIA RADU

Vizualizeaza

7

HCL 36/2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului PURCARIU VASILE

Vizualizeaza

8

HCL 37/2012 privind incetarea mandatului de consilier a domnului IRIMIA GICA

Vizualizeaza

9

HCL 38/2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului AXINTE IOAN

Vizualizeaza

10

HCL 39/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

11

HCL 40/2012 privind acordarea unui premiu elevei Blaga Elena -Diana

Vizualizeaza

12

HCL 41/2012 privind aprobarea contului de executie pentru trim II anul2012

Vizualizeaza

13

HCL 42/2012 privind incheierea unui contract de salubrizare cu SC TRANSFOR YOU

Vizualizeaza

14

HCL 43/2012 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Pentru investitia "Lucrari de asfaltare drumuri vicinale din satul Ruseni"

Vizualizeaza

15

HCL 44/2012 privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT"

Vizualizeaza

12

Procesul verbal al sedintei din data de 24.07.2012

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna aug2012

Vizualizare

1

HCL 45/2012 privind rectificarea bugetului pe trim II anul 2012

Vizualizeaza

2

HCL 46/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

    3

HCL 47/2012 privind modificarea limitei intravilanului Borlesti Zona Canton I

Vizualizeaza

4

Procesul verbal al sedintei din data de 27.08.2012

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna sept2012

Vizualizare

1

HCL 49/2012 privind rectificarea bugetului pe trim III 2012

Vizualizeaza

2

HCL 49/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

 Vizualizeaza

3

HCL 50/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

    4

HCL 51/2012 privind validarea mandatului de consilier local al domnului OLTEANU CONSTANTIN

Vizualizeaza

5

HCL 52/2012 privind acordarea unui spor pentru conditii vatamatoare functionarilor publici si personalului contractual din Primaria comunei Borlesti

Vizualizeaza

6

HCL 53/2012 cu privire la modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Borlesti, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr.1356/2001 (Anexa nr. 15) modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr.650/2007

Vizualizeaza

7

HCL 54/2012 cu privire la stabilirea zonelor care vor fi amenajate pentru activitati de picnic

Vizualizeaza

8

HCL 55/2012 privind infiintarea unei baze sportive

Vizualizeaza

9

HCL 56/2012 privind infiintarea unui teren de fotbal

Vizualizeaza

10

HCL 57/2012 privind aprobarea Proiectului tehnic privind obiectivul,,Asfaltare strazi si ulite satesti - SATU NOU comuna Borlesti iudetul Neamt"

Vizualizeaza

11

HCL 58/2012 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal al aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local pentru anul 2012

Vizualizeaza

12

HCL 59/2012 privind reorganizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Vizualizeaza

13

Procesul verbal al sedintei din data de 29.09.2012

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna oct2012

Vizualizare

1

HCL 60/2012 privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 20I2

Vizualizeaza

2

HCL 61/2012 privind aprobarea contului de executie pentru trim III anul 2012

Vizualizeaza

    3

HCL 62/2012 privind aprobarea documentatiei de avizare lucrari de interventie obiectiv de investitie "Asfaltare strazi si ulite satesti Balanu, comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

4

HCL 63/2012 privind  aprobarea Proiectului tehnic "Construire baza sportiva in sat Borlesti, comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

5

HCL 64/2012 privind aprobarea investitiei "Lucrari de asfaltare si modernizare a strazilor si aleilor din comuna Borlesti, judetul Neamt"

Vizualizeaza

6

HCL 65/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

7

Procesul verbal al sedintei din data de 31.10.2012

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna noiembrie 2012

Vizualizare

1

HCL 66/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

2

HCL 67/2012 privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2012

Vizualizeaza

3

Procesul verbal al sedintei din data de 26.11.2012

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL Borlesti pentru luna decembrie2012

Vizualizare

1

HCL 68/2012 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

2

HCL 69/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013

Vizualizeaza

    3

HCL 70/2012 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru obiceiuri de iarna

Vizualizeaza

4

HCL 71/2012 privind rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2012

Vizualizeaza

5

HCL 72/2012 privind alocarea unei sume banesti din excedent pentru plata la obiectivul "Modernizare drum vicinal Borlesti - Poiana Marului, km 0+000 - 3+133. comuna Borlesti, iud. Neamt".

Vizualizeaza

6

HCL 73/2012 privind aprobarea unor cereri pentru emiterea autorizatiilor de constructie

Vizualizeaza

7

HCL 74/2012 privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2012

 Vizualizeaza

8

Procesul verbal al sedintei din data de 14.12.2012

Vizualizeaza

9

Procesul verbal al sedintei din data de 20.12.2012

Vizualizeaza

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 5 guests online