October 28, 2020, 2:20 am
Home HCL Borlesti 2015

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL BORLESTI

2015

 

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

ianuarie 2015

Vizualizare

1

HCL 1/30.01.2015 privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 2/30.01.2015 privind aprobarea contului de execuţie pentru anul 2014

Vizualizeaza

3

HCL 3/30.01.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Borlești, jud. Neamţ, pentru anul 2015

Vizualizeaza

4

HCL 4/30.01.2015 privind darea în folosință gratuită către unitățile de invățământ a unor bunuri aparținând domeniului public al comunei Borlești

Vizualizeaza

5

HCL 5/30.01.2015 privind aprobarea inventarului domeniului public si privat al comunei Borlesti

Vizualizeaza

6

HCL 6/30.01.2015 privind aprobare PUZ și introducerea unei suprafeţe de teren în intravilan

Vizualizeaza

7

HCL  7/30.01.2015 privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Vizualizeaza

8

HCL 8/30.01.2015 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2015

Vizualizeaza

9

HCL 9/30.01.2015 privind inființare punct control și aprobarea tarifelor pentru transporturile pe drumul comunal Borlesti – Nechit

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

februarie 2015

Vizualizare

1

HCL 10/27.02.2015 privind aprobarea organizării reţelei scolare de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei si aprobarea de denumiri pentru unităţile de învăţământ de stat în anul scolar 2015-2016

Vizualizeaza

2

HCL 11/27.02.2015 privind modificarea și completarea HCL nr. 9/30.01.2015

Vizualizeaza

3

HCL 12/27.02.2015 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

4

HCL 13/27.02.2015 privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a suprafeţei de 31,08 ha păsune aflată în domeniul public al comunei

Vizualizeaza

5

HCL 14/27.02.2015 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii

Vizualizeaza

6

HCL 15/27.02.2015 Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.1/30.01.2015

Vizualizeaza

7

HCL 16/27.02.2015 privind aprobarea PROGRAMULUI DE MASURI –ACTIUNI GOSPODARIREA SI SALUBRIZAREA LOCALITATII BORLEȘTI PE ANUL 2015

Vizualizeaza

8

HCL 17/27.02.2015 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru anul 2015

Vizualizeaza

9

HCL 18/27.02.2015 privind modificarea contractului de prestări servicii nr. 9916/21.10.2013

Vizualizeaza

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

martie 2015

Vizualizare

1

HCL 19/19.03.2015 privind aprobarea Actului Adițional nr.1591/27.02.2015 în valoare de 13.549,74 lei (inclusiv TVA);

Vizualizeaza

2

HCL 20/19.03.2015 privind rectificarea bugetului pe trim.I anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 21/19.03.2015 privind concesionarea directă a suprafeței de 98,46 mp teren amplasat în localitatea Mastacăn, comuna Borlești înscris în domeniul privat al comunei Borlești

Vizualizeaza

4

HCL 22/19.03.2015 privind concesionarea directă a suprafeței de 66,70 mp teren amplasat în localitatea Mastacăn, comuna Borlești înscris în domeniul privat al comunei Borlești

Vizualizeaza

5

HCL 23/19.03.2015 privind aprobarea investiţiei de 1.205.341 lei din care 874.522 lei valoare eligibilă si 330.819 lei valoare neeligibilă (99.680 lei pentru realizare investitiei si 231.139 lei, valoare TVA) , privind proiectul: „Modernizare drumuri în sat Ruseni (Satu Nou), comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

6

HCL 24/19.03.2015 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie în valoare de 480.987,10 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, reprezentând 110% din valoarea avansului în suma de 437.261 lei a Contractului de finanţare nr. 413322a11212962804 din 17.03.2014, privind proiectul „Modernizare drumuri în sat Ruseni (Satu Nou), comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

7

HCL 25/19.03.2015 privind alegerea presedintelui de sedinţă

Vizualizeaza

 

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

aprilie 2015

Vizualizare

1

HCL 26/30.04.2015 privind rectificarea bugetului pe trim.II anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 27/30.04.2015 privind aprobarea contului de execuţie pentru trim.I anul 2014

Vizualizeaza

3

HCL 28/30.04.2015 privind aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare  percepute în anul 2015

Vizualizeaza

4

HCL 29/30.04.2015 privind includerea unor bunuri în domeniul public al comunei Borlești

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

mai 2015

Vizualizare

1

HCL 30/28.05.2015 privind rectificarea bugetului pe trim.II anul 2015

Vizualizeaza

 

 

 

 

 

Nr.crt

HCL  Borlesti luna

Iulie 2015

Vizualizare

1

HCL 37/30.07.2015 privind aprobarea investiției de 610.596 lei din care 450.635 lei valoare eligibilă și 159.961 lei valoare neeligibilă (43.161 lei pentru realizarea investiției și 116.800 lei, valoare TVA), privind proiectul: “Modernizare străzi și ulițe sătești – Balanu, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

2

HCL 38/30.07.2015 privind aprobarea scrisorii de garanție în valoare de 198.279,40 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, reprezentând 110% din valoarea avansului în sumă de 180.254 lei a Contractului de finanțare nr.C 413322011212962812 din 31.03.2015, privind proiectul “Modernizare străzi și ulițe sătești – Balanu, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

3

HCL 39/30.07.2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 479.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

Vizualizeaza

4

HCL 40/30.07.2015 privind rectificarea bugetului pe trim.III anul 2015

Vizualizeaza

5

HCL 41/30.07.2015 privind  creșterea salarială cu 12%, conform OUG nr. 27 din 30.06.2015, pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Borlești

Vizualizeaza

6

HCL 42/30.07.2015 privind modificarea unui titlu de proprietate emis prin Ordinul Prefectului nr. 230/2004

Vizualizeaza

7

HCL 43/30.07.2015 privind prezentarea raportului de activitate lunar al avocatului angajat cu contract de prestări servicii

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna aug 2015

Vizualizare

1

HCL 44/31.08.2015 privind rectificarea bugetului pe trim.III anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 45/31.08.2015 privind încheierea unui contract de salubrizare cu SC TRANSFOR YOU SRL

Vizualizeaza

3

HCL 46/31.08.2015 privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Borlești

Vizualizeaza

4

HCL 47/31.08.2015 privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al comunei Borlești

Vizualizeaza

5

HCL 48/31.08.2015 privind aprobarea investiţiei „Modernizare Aleea Muncii, Modernizare Aleea Ion Iliescu” în anul 2015 în comuna Borlești, județul Neamț

Vizualizeaza

6

HCL 49/31.08.2015 privind aprobarea investiţiei „Reabilitare Str. Ștefan cel Mare, Str.Luminii, Str.Balanu, în comuna Borlești, județul Neamț”în anul 2015

Vizualizeaza

7

HCL 50/31.08.2015 privind aprobarea investiţiei „Modernizare Aleea Dispensar, Modernizare Aleea Trandafirilor”în anul 2015 în comuna Borlești, județul Neamț

Vizualizeaza

 

 

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna sept 2015

Vizualizare

1

HCL 51/25.09.2015 privind aprobarea modificărilor și completărilor la inventarul domeniului public al comunei Borlești, județul Neamț, atestat prin HG nr.1356/2001(anexa 15)

Vizualizeaza

2

HCL 52/25.09.2015 privind rectificarea bugetului pe trim.III și IV anul 2015

Vizualizeaza

3

HCL 53/30.09.2015 privind desemnarea unor consilieri în consiliul de administraţie al scolilor

Vizualizeaza

4

HCL 54/30.09.2015 privind înființarea postului de șofer microbuz școlar

Vizualizeaza

5

HCL 55/30.09.2015 privind alegerea presedintelui de sedinţă

Vizualizeaza

6

HCL 56/30.09.2016 privind cu privire la aprobarea efectuării ridicărilor topografice și a studiului geotehnic pentru realizarea investiției “Alimentare cu apă și sistem de canalizare în sat Mastacăn, comuna Borlești, județul Neamț ”

Vizualizeaza

7

HCL 57/30.09.2015 privind aprobarea elaborării studiilor: tehnice, de fezabilitate, topografice și geotehnice pentru investiția „Construcție grădiniță sat Ruseni, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna oct 2015

Vizualizare

1

HCL 58/19.10.2015 privind aprobarea elaborării studiilor: tehnice, de fezabilitate, topografice și geotehnice pentru investiția „Demolare, înființare și dotare grădiniță în sat Ruseni, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

2

HCL 59/19.10.2015 privind aprobarea modificărilor și completărilor la inventarul domeniului public al comunei Borlești, județul Neamț, atestat prin HG nr. 1356/2001(anexa 15)

Vizualizeaza

3

HCL 61/28.10.2015 privind aprobarea contului de execuţie pentru TRIM.III anul 2015

Vizualizeaza

4

HCL 62/28.10.2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a Grădiniței nr. 2 Ruseni comuna Borlești județul Neamț și demolarea acestui imobil

Vizualizeaza

5

HCL 63/28.10.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială Durabilă 2014- 2020 comuna Borlești județul Neamț

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna nov2015

Vizualizare

1

HCL 68/26.11.2015 privind rectificarea bugetului pe trim. IV anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 69/26.11.2015 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Renovarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

3

HCL 70/26.11.2015 pentru implementarea proiectului „Renovarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț”

Vizualizeaza

4

HCL 71/26.11.2015 modificarea limitei intravilanului Borlesti Zona „Peste Balta” – Borlesti

Vizualizeaza

 

Nr.crt.

HCL Borlesti pe luna dec 2015

Vizualizare

1

HCL 73/18.12.2015 privind rectificarea bugetului pe trim. IV anul 2015

Vizualizeaza

2

HCL 74/18.12.2015 privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2016

Vizualizeaza

3

HCL 75/18.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinţă

Vizualizeaza

4

HCL 76/18.12.2015 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru obiceiuri de iarna

Vizualizeaza

5

HCL 77/18.12.2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2015

Vizualizeaza

6

HCL 78/28.12.2015 privind rectificarea bugetului pe trim. IV anul 2015

 Vizualizeaza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect SIPOCA35

Banner

VIZITATORI PE SITE

We have 5 guests online